คลังเก็บป้ายกำกับ: การศึกษา

“ตรีนุช” นำ ศธ. สรุปงานเพื่อก้าวสู่ปีที่ 131 การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

“ตรีนุช” นำ ศธ. จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ปีที่ 131 การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งแนวโน้มโลกในอนาคต

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ปีที่ 131 การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้บริหารองค์กรหลักและผู้บริหาร ศธ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 131 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ “TRUST” ให้กับสังคม โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้ประเทศมีกำลังคนสมรรถนะสูง มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต เป็นคนดี มีวินัย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิธีการจัดการศึกษาให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนให้ทันยุค ทันสมัย พร้อมกับการฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอยของผู้เรียนจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งแนวโน้มโลกในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารองค์กรหลัก และผู้บริหาร ศธ. ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ., ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กอศ., นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน., นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ กช. และรองศาตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

การศึกษา ตรีนุช

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการรับฟังผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน รวมทั้งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี วันที่ 1 เมษายน 2566 นี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่จัดการศึกษาอย่างเต็มความสามารถในสถานการณ์ท้าทายรอบด้าน เพื่อพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

 

“ตรีนุช” ปัดการเมืองคว่ำร่าง พ.ร.บ.ศึกษาฯ

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …

ข่าวการศึกษาแนะนำ

ว่า ขณะนี้การจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว อยู่ระหว่างการประชุมร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยที่ผ่านมามาตราสำคัญต่างๆ ศธ.ได้ให้ข้อสังเกตใน 4 ประเด็น คือ 1. การจัดการศึกษาโดยผู้ปกครอง (Home School) ในมาตรา 13 ควรให้ ศธ.ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามที่คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 2.ให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ในมาตรา 20 ควรให้สถานศึกษาเฉพาะสังกัด ศธ.เป็นนิติบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาของรัฐในแต่ละสังกัด 3.การสรรหาและคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษา ในมาตรา 40 นั้น ผู้บริหารสถานศึกษานอกจากเคยเป็นครูและรองผู้บริหารแล้ว ต้องมีความรู้เรื่องบริหารการศึกษา และให้คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้กำหนดแนวทางการสรรหาและพัฒนาผู้บริหาร เพื่อให้ได้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพและไม่ทำให้เกิดภาระแก่คณะกรรมการสถานศึกษาเกินสมควร และ 4.ให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาได้รับเงินวิทยฐานะ ควรกำหนดให้ชัดเจนในมาตรา 41 เพื่อมีความชัดเจนว่าบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เคยได้รับเงินวิทยฐานะอยู่แล้วในปัจจุบันยังคงได้เงินวิทยฐานะเช่นเดิม รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ประเด็นที่มีครูแต่งดำในวันครูเพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้นั้น ตนคิดว่าครูอาจมีความกังวลกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ซึ่งต้องยอมรับว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวมีรายละเอียดจำนวนมากจึงอาจทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกังวลเกิดขึ้นได้ ส่วนประเด็นการคัดค้านกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมาจากปมการเมืองนั้น ตนไม่อยากให้คิดเช่นนั้น รู้แต่ว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายประเด็น อีกทั้งที่ผ่านมา ศธ.ได้มีความเห็นและแจ้งให้มีการทบทวนประเด็นต่างๆ ที่อาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งตนก็อยากเห็นกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษา.