คลังเก็บหมวดหมู่: วิธีเล่นเกมส์

เครือข่าย “ครู-ผู้ปกครอง-ชุมชน” หนุนหลักสูตรการเล่นที่ “ใครๆ ก็ทำได้”

ณ บ้านปางคาม ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของชาวไทยภูเขาหลายชนเผ่าทั้ง ที่อยู่ไกลเมืองใหญ่แต่ความห่างไกลไม่ได้เป็นข้อจำกัด

ขัดขวางโอกาสการเรียนรู้ของเด็กๆ เพราะที่ชุมชนแห่งนี้ได้นำเอาวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาหลอมหลวมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยอายุ 2-4 ปีผ่านการ “หลักสูตรการเล่น”

“หลักสูตรการเล่น” เป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดขยายผลจากกิจกรรมการ “เล่นอิสระ” ที่ “ครูเล็ก” พัชรา รักสัตย์สัญญา  นำการเล่นมาใช้เป็นเครื่องมือในจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยของ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางคาม” ซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย “เล่นเปลี่ยนโลก”  ที่ขับเคลื่อนโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) โดยการสนับสนุนจาก สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

“การออกแบบการเรียนการสอนหรือวิธีจัดการเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางคาม ไม่มีสูตรตายตัว  ให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ และจัดการเล่นตามความสนใจของตัวเด็กเอง ทำให้เด็กมีความสุข ครูก็สอดแทรกเรื่องราวในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ เข้าไปในกิจกรรมนั้น พร้อมอำนวยความสะดวกในการเล่น และดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆ” ครูเล็ก พัชรา เล่าถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพราะการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเด็กใช้ภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธ์เป็นหลัก ทำให้เกิดช่องว่างของการเรียนรู้ภาษาไทย “ครูเล็ก” จึงเริ่มประยุกต์ใช้ “การเล่น” เข้าไปแก้ปัญหาเรื่อง “การสื่อสารภาษาไทย” ผ่านการจัด  “กิจกรรม เล่น เรียนรู้ สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย”  จนได้ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Practice ระดับปฐมวัยของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพราะเชื่อมั่นว่าทุกพื้นที่ในชุมชน ทุกมุมของบ้าน สามารถเปลี่ยนเป็นพื้นที่และเรื่องราวให้เด็กๆ เรียนรู้ได้ ทางคณะครูของตำบลปางมะผ้า จึงรวมตัวกันจัดกิจกรรมอบรมผู้ปกครองในวันแรกรับบุตรหลานเข้าเรียน โดยเชิญทีมแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็กมาเป็นวิทยากรปูพื้นฐานความคิด เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการเล่นที่ส่งผลดีต่อพัฒนาการและสมองของเด็ก  พร้อมกับชักชวนให้ผู้ปกครองที่มีความพร้อมมาร่วมกันเป็น Play Worker

“ถ้าลูกอยากเล่นอะไรก็จะคอยช่วยจัดหาอุปกรณ์ เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเล่นให้ และจัดมุมเล่นอิสระในบ้าน ทำให้น้องบุญกล้าคิด กล้าคุย กล้าแสดงออก ช่างสังเกต ช่างถาม มีน้ำใจ มีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้น แต่ที่เหนือสิ่งอื่นใด คือ ดีใจมากเมื่อพบว่าน้องบุญมีพัฒนาการดีสมวัย” เมขิ่น ฉิ่งต่า แม่ของน้องบุญ” วัย 4 ขวบ เด็กที่มีโรคประจำตัวมาตั้งแต่เกิดทำให้มีพัฒนาการช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน ระบุถึงข้อดีของการเล่น

นอกจากการขยายพื้นที่สนับสนุนการเล่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวแล้ว “ครูเล็ก” ยังขยายผลออกไปถึงชุมชน โดยชักชวนคณะกรรมการ ศพด.และผู้ปกครองของเด็ก รวบรวมสื่อการเล่นตามภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง “เมื่อตอนวัยเยาว์ได้เล่นอะไรบ้าง?” แล้วนำกลับมาทำให้เด็กๆ ได้ทดลองเล่นอีกครั้ง ซึ่งสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งผู้ปกครอง สมาชิกในชุมชน ในการทำของเล่นต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้เล่นอย่างมีความสุข แถมยังเป็นการสร้างเครือข่าย Play Worker ในชุมชนไปพร้อมๆ กัน

เด็ก ครู-ผู้ปกครอง-ชุมชน

ผลสำเร็จของการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ และการขยายพื้นที่การเล่นอิสระลงไปยังครอบครัวและชุมชน จนเกิดเป็น “เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกตำบลปางมะผ้า” ทำให้องค์ความรู้ดังกล่าวได้รับการต่อยอดพัฒนาไปสู่ “หลักสูตรการเล่น” ที่ได้หลอมรวมนโยบายของส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นมาผนวกเข้ากับการเล่นอิสระ โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ได้ขยายผลนำหลักสูตรการเล่นไปใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก 6 แห่งในพื้นที่

“การเล่น” ไม่เพียงแต่ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนาน แต่การเล่นนั้นมีพลังสร้างสรรค์อย่างมากมาย สามารถเชื่อมร้อยไปกับการเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย จึงอาจกล่าวได้ว่า เด็กสร้างการเล่น แล้วการเล่นก็กลับมาช่วยสร้างเด็กให้เติบโตขึ้นอย่างมีพัฒนาครบสมบูรณ์ในทุกด้าน

Cookie Run: Kingdom เตรียมพร้อมบุกตลาดจีน

Cookie Run: Kingdom เตรียมพร้อมบุกตลาดจีน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง DEVSISTERS, ChangYou และ Tencent Games

เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา เดฟซิสเตอร์ (Devsisters Corp.) ผู้ผลิตและให้บริการเกม IP “คุกกี้รัน” จับมือกับ “ChangYou” และ “Tencent Games” ผู้ให้บริการเกมในประเทศจีน ประกาศการให้บริการเกม “Cookie Run: Kingdom (คุกกี้รัน: คิงดอม)” อย่างเป็นทางการในประเทศจีน

หลังจากการประกาศผลการออกใบอนุญาตการให้บริการเกมในประเทศจีนเมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้เกม Cookie Run: Kingdom เตรียมพร้อมการให้บริการในประเทศจีนอย่างเป็นทางการ ภายใต้ความร่วมมือของผู้ให้บริการในประเทศจีนอย่าง Changyou และ Tencent Games เพื่อขยายฐานผู้เล่น ไปสู่การบริการอย่างทั่วโลกเต็มรูปแบบ โดยการสื่อสารท้องถิ่นผ่านการพัฒนาคอนเทนต์เฉพาะ ภายใต้สโลแกน “จะปกป้องทุกพลังแห่งความกล้าหาญ ภายใต้อาณาจักร Cookie Run: Kingdom”

บริษัท เดฟซิสเตอร์ (Devsisters Corp.) ส่งมอบความสนุกแก่ผู้เล่นผ่านรูปแบบการเล่นเกมที่หลากหลาย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ผ่านเกม “คุกกี้รัน: ศึกคุกกี้หนีเตาอบ” รวมถึงเกมใน “เฟรนไชส์คุกกี้รัน” โดยจากเกณฑ์ของปีที่ผ่านมาพบว่ามียอดสะสมผู้เล่นสูงกว่า 200 ล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะหลังการเปิดให้บริการเกม Cookie Run: Kingdom อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2564 จนถึงเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมานั้นก็ได้สร้างสถิติจำนวนผู้เล่นสะสม 50 ล้านคนภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี จากความนิยมของ IP “คุกกี้รัน”

เกมส์มาใหม่

จากการตอบรับที่ดีภายในประเทศ จึงทำให้เกม Cookie Run: Kingdom ได้รับรางวัลเกมยอดนิยมอันดับ 1 จากสโตร์ของ Google Play, Apple Store และ One Store ในสาธารณรัฐเกาหลี, เกมยอดนิยมประจำสโตร์อันดับ 2, เกมที่ทำรายได้สูงสุดอันดับ 3 จากการจัดลำดับในภูมิภาคสหรัฐอเมริกา และรางวัลเกมยอดนิยมจากสโตร์ของ Google Play, App Store อันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น

อีกทั้งเกม Cookie Run: Kingdom ยังคว้ารางวัล “2021 Korea Game Awards” รวมถึงรางวัลที่มาจากผลการโหวตของคอมมิวนิตี้เกมของผู้เล่นทั่วโลก ที่ทำให้ Cookie Run: Kingdom ได้รับรางวัลจากรายการ Pocket Gamer Awards ในสาขา People’s Choice Award ในปี 2021 และรางวัล Best Updated Game (เกมที่มีเนื้อหาอัปเดตยอดเยี่ยม), Best Community (ชุมชนผู้เล่นยอดเยี่ยม) ในปี 2022 อีกด้วย

โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในประเทศจีน โดยเน้นความสำคัญของการปรับปรุงระบบให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น การวางแผนการทดสอบในประเทศ รวมถึงการทำคอนเทนต์ และกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครีเอเตอร์ท้องถิ่น รวมถึงการขยายการรับรู้ข่าวสารของเกม และสื่อสารกับผู้เล่นท้องถิ่น มีการวางแผนการเปิดการให้บริการโซเชียลอย่าง WeChat และ Weibo เพิ่มเติมต่อไป แนะนำเกมส์เพิ่มเติม >>> ไหน?ใครทำร้ายน้องหมา? John Wick โผล่เป็น Mod ถล่มพวก Ganados ใน RE4 remake

ปักหมุดวันกู้จักรวาล Star Wars Jedi: Survivor พร้อมเปิดให้บริการต้นปี 2023

ปักหมุดวันกู้จักรวาล Star Wars Jedi: Survivor พร้อมเปิดให้บริการต้นปี 2023

Electronic Arts และสตูดิโอสร้างเกม Respawn Entertainment ประกาศวันเปิดให้บริการของ Star Wars Jedi: Survivor ภาคต่ออย่างเป็นทางการของ Star Wars Jedi: Fallen Order ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แฟนๆ จะได้สนุกไปกับเรื่องราวแอคชั่นผจญภัยทะลุจักรวาลของอัศวินเจไดคนสุดท้ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam) ในวันที่ 16 มีนาคม 2023

วิธีเล่นเกมส์

Star Wars Jedi: Survivor เป็นเกมแนวเนื้อเรื่องแบบเล่นคนเดียวผ่านมุมมองบุคคลที่สามที่จะพาเหล่าติ่งสตาร์วอร์สไปสัมผัสเรื่องราวการเอาตัวรอดและต่อสู้กับจักรวรรดิ์ผ่านสายตาของ Cal Kestis ซึ่งเป็นเจไดคนสุดท้ายที่รอดชีวิตและต้องเผชิญกับช่วงที่จักรวาลกำลังดิ่งสู่ความมืดสุดขั้ว ในภาคนี้่ แฟนๆ จะได้ลุ้นไปพร้อมกับ Cal ว่าจะกู้จักรวาลจากเงื้อมมือของจักรวรรดิ์ได้อย่างไร เพลิดเพลินไปกับการสำรวจแกแล็กซี่ ค้นพบดาวดวงใหม่และโลกที่คุ้นเคยในจักรวาลของสตาร์วอร์สซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายและศัตรู

Cal จะพาเพื่อนๆ ไปสนุกกับการเรียนสกิล ติดตั้งอุปกรณ์และเพิ่มความสามารถใหม่ๆ ระบบต่อสู้แบบ cinematic จะถูกนำกลับมาใส่ไว้อีกครั้งพร้อมพลังใหม่ๆ และสไตล์การต่อสู้ด้วยดาบเลเซอร์แบบใหม่ๆ ใครที่หลงรักสตาร์วอร์สสามารถพรีออเดอร์ตัวเกม Star Wars Jedi: Survivor ทั้งเวอร์ชั่น Standard และ Deluxe Edition ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้

แนะนำเกมส์เพิ่มเติม : พบ Bug สุดหลอนในเกม Pokemon Scarlet และ Violet ที่เปลี่ยนผู้เล่นเป็นผี

วิธีเล่นเกม ROV เล่นอย่างไรให้เทพ

เกม ROV หรือ Arena of Valor เกมแนวโมบายอดฮิต ที่มีรูปแบบการเล่นแบบ 5v5 เช่นเดียวกับเกม LOL และเกม Dota

โดยมันมีหลักการเล่นที่คล้ายๆ กัน นั่นก็คือ การทำลายฐานของฝ่ายตรงข้าม เพื่อชัยชนะซึ่งตัวเกม ROV นั้น มันจะมีความเล่นง่ายมากกว่าเกมโมบาในคอมพิวเตอร์ การควบคุมที่ใช้นิ้วสัมผัส ง่ายต่อการควบคุมด้วยเม้าส์และคีย์บอร์ด ที่สำหรับมือใหม่อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร ในการเรียนรู้ที่ค่อนข้างนานเลยทีเดียวเกมนี้บอกเลยว่า มันมีคนเล่นกันเยอะมาก เพราะเล่นง่ายเล่นได้ทุกที่ แค่มีมือถือและเน็ตแรงๆ ก็พอ เพราะหากมีเน็ตที่แรง ก็จะสามารถลดโอกาสที่จะถูกฆ่า และเพิ่มโอกาสได้ Kill ฝ่ายตรงข้ามได้อีกด้วยหากใครที่เคยเล่นหรือมีประสบการณ์มากมายกับเกมแนวนี้กันอยู่แล้ว คงไม่ต้องบอกอะไรมาก แต่ถ้าคิดว่ายังเก่งไม่พอ สามารถลองอ่านทริคดีๆ ที่ UG ได้มานำเสนอกันในวันนี้ ที่เราขอบอกได้เลยว่า คุณจะเป็นเทพคนใหม่อย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่น เราขอแนะนำวิธีการเล่นเกมสำหรับมือใหม่ หรือ คนที่ยังไม่เข้าใจกฎกติกาและวิธีการเล่นกันก่อน เพราะถึงแม้ว่าจะเคยเล่นเกมแนวนี้มาบ้างแล้ว แต่อาจจะยังไม่ทราบข้อแตกต่างอื่นๆ สำหรับเกมนี้

เล่น-เกม

วิธีการเล่นเกม ROV

1. เลือกฮีโร่ให้ดีและเหมาะสม ผู้เล่นจะต้องเลือกฮีโร่มา 1 ตัว ให้ดีและเหมาะสมในแต่ละตา คอยทำการฆ่าครีป มอนสเตอร์ ฮีโร่ฝั่งตรงข้าม และตีป้อมเพื่อเก็บค่าประสบการณ์และเหรียญทอง โดยจะนำเหรียญทองที่ได้มาซื้อไอเทม เพื่อเพิ่มความสามารถของฮีโร่ และการมีไอเทมมากกว่าศัตรูฝั่งตรงข้าม ก็จะทำให้ได้เปรียบมากๆ และเมื่อเราสามารถฆ่าฝั่งตรงข้ามได้ เราก็จะสามารถเข้าไปตีป้อมฝั่งตรงข้าม ซึ่งถ้าเราตีฐานแตกก็จะชนะ เท่ากับว่าการมีเหรียญทองเยอะ และมีไอเทมเยอะ ก็มีโอกาสชนะเยอะนั่นเอง

2. มารยาทในการเล่นเกม ควรมีมารยาทในการเล่นเกม เตรียมตัวให้พร้อมและว่างในการเล่นเกม ไม่ควรยืน AFK (Away From Keyboard) หรือกดออกเกมระหว่างการเล่น เพราะจะทำให้เสียรูปเกม และเสียเปรียบฝ่ายตรงข้าม ควรเห็นใจเพื่อนร่วมทีมด้วย และสำหรับใครที่ AFK บ่อยๆ แน่นอนว่าทางเกมมีการหักคะแนนความประพฤติ ผู้ที่ AFK จะไม่ได้รับรางวัลประจำฤดูกาล และจะไม่ได้รับบันทึกคะแนน และยิ่งไปกว่านั้นอาจจะถูกแบนไอดีอีกด้วย

3. รู้จักแผนที่

– เลน การยืนเลนมีความสำคัญมาก หากผู้เล่นเลือกยืนเลนที่ไม่เหมาะสมกับประเภทฮีโร่ จะทำให้เสียเปรียบศัตรูและแพ้ได้ โดยเลนกลางจะเหมาะกับฮีโร่ประเภท เมจ (Mage) เลน Dark Slayer จะเหมาะกับฮีโร่ประเภท แท็งค์ (Tank) หรือ ไฟต์เตอร์ (Fighter) ส่วนเลน Abyssal Dragon จะเหมาะกับการยืนเลนด้วยฮีโร่ประเภท แอสซาซิน เนื่องจากฮีโร่ประเภทนี้ มีพลังโจมตีที่สูงมาก สามารถยืนเลนได้คนเดียว (Solo Lane) แบบสบายๆ หรือยืนเลนกับฮีโร่ที่เป็นซัพพอร์ต หรือแครี่ก็ได้เช่นกัน

– มอนสเตอร์ หรือ ครีปป่า สิ่งมีชีวิตในป่าเหล่านี้จะคอยให้เงินและบัฟที่แตกต่างกันไป ทำให้ฮีโร่ของเราได้รับความสามารถพิเศษในช่วงเวลาหนึ่ง อย่างเช่น ตัวสีฟ้า (Sage Golem) บัฟฟ้า จะช่วยลดคูลดาวน์และฟื้นฟูมานา และตัวสีแดง (Might Golem) บัฟแดง จะช่วยลดความเร็วของฝ่ายตรงข้ามที่ถูกเราตี พร้อมกับทำดาเมจ

– ฐานและป้อม โดยแต่ละฝั่งจะมีอยู่ 1 ฐาน 9 ป้อม โดยป้อมแต่ละป้อมจะทำหน้าที่ที่ต่างกันออกไป ป้อมชั้นนอก จะช่วยให้เราเก็บเวลและเหรียญทอง หากป้อมแตกจะทำให้เราเก็บเลเวลยากขึ้น ป้อมกลาง จะช่วยในการฟาร์มป่าที่สะดวกมากขึ้น หากป้อมกลางแตก จะทำให้ฟาร์มป่ายากขึ้น ป้อมใน ป้อมนี้จะคอยปกป้องฐาน หากป้อมแตก จะทำให้ครีปของฝ่ายศัตรูกลายเป็นซูเปอร์ครีป ส่วนฐานจะมีพลังโจมตีสูงที่สุด ฐานแตก เท่ากับ แพ้!

– ป่าและพุ่มไม้ โดยป่าจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือป่าฝั่งเราและฝั่งของศัตรู ซึ่งหากเราอยู่ฝั่งตรงข้าม มุมมองก็จะยังคงเป็นเช่นเดิม เว้นแต่ Dark Slayer, Abyssal Dragon และ Spirit Sentinel จะสลับฝั่งกัน

4. ไอเทม ไอเทม คือ ของที่จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ให้แก่ฮีโร่ สามารถช่วยเพิ่มพลังโจมตี เพิ่มพลังชีวิต เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ เพิ่มเกราะ หรือ ลดคูลดาวน์ให้แก่ฮีโร่